Edukacioni centar

Reaguj na neravnopravnost!

Vrednost projekta

30 000 eur

Period implementacije

24 meseci

Doprinos unapređenju nivoa uključenosti studenata niskog socioekonomskog statusa u zajednički život

Projekat je osmišljen da pruži dva preventivna pravca podrške za inkluziju ciljane grupe studenata: 1. Izgradnja kapaciteta školskih parlamenata u školama koje već imaju organizaciju studenata i pružanje alata za bolji pristup korisnicima; i 2. Uključivanje javnosti i donosioca odluka u proces unapređenja statusa ciljne grupe u društvu.

SPECIFIČNI CILJEVI:

SP1. Izgradnja kapaciteta vršnjaka u ciljanim školama za podršku deci i mladima niskog socioekonomskog statusa iz Jablaničkog okruga

Kapaciteti vršnjaka u ciljanim školama će se razvijati kroz izgradnju kapaciteta školskih parlamenata, kao i razvoj alata za inkluziju, podizanje jednakosti i promociju ljudskih prava. Ostvarenje SP1 će biti obezbeđeno kroz:

 • Povećanje kapaciteta 10 školskih parlamenata za podizanje svesti o inkluziji dece i mladih niskog socioekonomskog statusa.
 • Formiranje grupe od 20 dece i mladih koji će koristiti forum teatar kao alat za kreativno suočavanje sa problemima niske inkluzije dece/mladih niskog socioekonomskog statusa.
 • Formiranje kluba vršnjaka za podršku unapređenju školskih rezultata dece niskog socioekonomskog statusa.

SP2. Podržana inkluzija dece i mladih niskog socioekonomskog statusa od strane lokalnih donosioca odluka i javnosti

Ostvarenje SP2 će biti obezbeđeno izgradnjom partnerstva sa lokalnom zajednicom i kreiranjem praktičnih alata za inkluziju studenata sa niskim socioekonomskim statusom. Uključivanje roditelja kao partnera u proces rešavanja problema takođe je deo projektnog alata. Uključivanje lokalne zajednice predviđa stvaranje partnerstva sa lokalnim organizacijama mladih koje mogu uticati na bolju inkluziju ciljnih grupa.

 • Uspostavljanje saradnje sa lokalnim vlastima radi stvaranja mehanizma za lokalnu podršku studentima iz različitih osetljivih grupa.
 • Informisanje javnosti u Jablaničkom okrugu o problemima koje projekat adresira, kao i mogućim i sprovedenim reakcijama.

Rezultati projekta:

 1. Povećanje kapaciteta 10 školskih parlamenata za podizanje svesti o inkluziji dece i mladih niskog socioekonomskog statusa.
 2. Formirana grupa od 20 dece i mladih koji koriste forum teatar kao alat za kreativno suočavanje sa problemima niske inkluzije dece/mladih niskog socioekonomskog statusa.
 3. Formiran klub vršnjaka za podršku unapređenju školskih rezultata dece niskog socioekonomskog statusa.
 4. Uspostavljena saradnja sa lokalnim vlastima radi pripreme lokalnog mehanizma podrške učenicima iz različitih osetljivih grupa.
 5. Informisanje javnosti u Jablaničkom okrugu o problemima koje projekat adresira, kao i mogućim i sprovedenim reakcijama.
 6. Izgradnja kapaciteta Edukacionog centra

Partneri i saradnici:

 • Osnovna škola “Vožd Karađorđe” , Leskovac
 • Osnovna škola “Svetozar Marković” , Leskovac
 • Osnovna škola “8. oktobar”, Vlasotince
 • STŠ “Vožd Karađorđe”, Lebane
 • Ekonomsko-ugostiteljska škola, Leskovac
 • Hemijska škola, Leskovac
 • ŠOSO “11. oktobar” , Leskovac
 • Gimnazija Vlasotince
 • Tehnička škola “Boško Krstić” – Bojnik

Kontakt informacije:

Edukacioni centar
Masarikov Trg 32, Leskovac 16000
edcentar@gmail.com
Tel. 016/215 413

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zapošljavanje I osnaživanje preduzetništva

Projekat "Zapošljavanje i osnaživanje preduzetništva" predstavlja saradnju Edukacionog centra iz

SHARE BALKAN/PODELI BALKANSKI

Aktivnosti projekta podržavaju kreiranje sadržaja za 20 izabranih turističkih lokacija